Hopp til innhold

Korets vedtekter

VEDTEKTER: (vedtatt på årsmøte  28. januar, 2010)

 1. Organisasjon

Steinerskolens Jentekor er et frittstående og demokratisk kor inndelt i tre hovedgrupper: Aspirantkoret, Hovedkoret og Ungdomskoret.

 1. Formål
  Koret skal
 • fremme den musikalske utviklingen til medlemmene
 • gi grunnleggende kjennskap til stemmen som instrument
 • utvikle gehør og evnen til god intonasjon(grunnleggende element i god korsang)
 • skape gode sosiale rammer om korsangen.
 1. Medlemskap

Alle jenter som er elever ved Rudolf Steinerskolen I Oslo og betaler kontingent kan være medlemmer av korene. Dersom det søkes om medlemskap etter Aspirantkoret, opptas medlemmer etter  prøvesang.  I tillegg kan medlemmer som ønsker å forsette etter å ha sluttet på skolen søke om fortsatt medlemskap. Det er også mulig I enkelte tilfeller for eksterne elever å søke seg til koret. De vil i såfall opptas etter prøvesang for dirigenten. Styret vil fastsette kontingent for eventuelle medlemmer som ikke er elever ved skolen.  Innmelding skjer skriftlig til styret, eventuelt til dirigenten ved fremmøte. Utmelding skjer skriftlig til styret. Utmeldingen gjelder fra påfølgende semester. Styret kan vedta å suspendere eller ekskludere et medlem. Vedtaket kan ankes til årsmøtet. Medlemmer plikter å betale medlemskontingent innen fastsatte frister.

 1. Årsmøte
  Årsmøtet er korets høyeste organ.
  Årsmøtet avholdes hvert år. Innkalling til Årsmøtet sendes alle medlemmer minst en måned før møtet. Saker som foreslås behandlet av årsmøtet må være mottatt av styret innen to uker før møtet. Saksliste og saksdokumenter sendes deltakerne minst en uke før møtet.

Hvert medlems foresatte har en stemme på årsmøtet.

Hvert medlem av styret har en stemme på årsmøtet. Styrets medlemmer har ikke stemmerett under behandling av årsmelding og regnskap.

Årsmøtet gjør vedtak med simpelt flertall dersom ikke annet er bestemt av disse vedtektene.

Årsmøtet behandler disse sakene:

 • Godkjenning av innkalling og saksliste.
 • Valg av møteledelse, referent og to protokollunderskrivere.
 • Årsmelding.
 • Revidert regnskap.
 • Handlingsplan.
 • Budsjett og medlemskontingent.
 • Saker foreslått av styret eller medlemmenes foresatte.
 • Valg av styre og eventuell valgkomite.

Alle medlemmers foresatte er valgbare.

Dersom styret eller 1/3 av medlemmene krever det, kan ekstraordinært årsmøte innkalles med tre ukers varsel.


 1. Styret
  Aspirantkoret, Jentekoret og Ungdomskoret ledes av felles styre. Det skal tilstrebes at alle korene er representert i styret ved foresatte. Det kan velges eksterne styremedlemmer dersom dette er ønskelig og tjener kordriften.

Korets styre består av leder og minst fire andre medlemmer. Styret konstituerer seg selv. Styret er beslutningsdyktig når minst tre medlemmer er til stede. Styret kan nedsette særskilte utvalg det finner nødvendig.

 1. Valgkomité
  Korets valg komité bør bestå av tre medlemmer, ett fra hvert kor. Valgkomitéen konstituerer seg selv.

 2. Vedtektsendringer
  Endringer i vedtekter krever 2/3 flertall på årsmøtet.

 3. Oppløsning
  Årsmøtet kan med 2/3 flertall vedta å oppløse koret. Samme møte bestemmer ved simpelt flertall på hvilken måte korets midler skal brukes til fremme av korsang.